Hart- en vaatziekten

Preventie van hart- en vaatziekten richt zich voornamelijk op het voorkomen van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld een hartinfarct, een beroerte, vernauwing van de kransslagaders, slagaders in de benen of van een verwijding van de buikslagader. Als er al sprake is van één van deze aandoeningen of van hoge bloeddruk of een hoog cholesterol , dan is er sprake van een verhoogd risico.

Voor wie?

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en die daarvoor bij de huisarts onder behandeling zijn.

Door wie?

De zorg wordt geleverd door samenwerking van de huisarts, praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist, doktersassistente, apotheker, diëtist en de fysiotherapeut.

Wat houdt het zorgprogramma in?

Wij willen alle mensen die risicofactoren hebben voor hart- en vaatziekten, of die al schade hebben aan hart of bloedvaten, de juiste zorg bieden. Ook willen wij mensen die zich afvragen of ze een verhoogd risico hebben en daarom behoefte hebben aan een ‘check-up’ op dit gebied, uitnodigen om met de huisarts het maken van een risico inventarisatie te bespreken.

Alle mensen met een hoge bloeddruk en/of een hoog cholesterol die bij de huisarts onder behandeling zijn, worden regelmatig gecontroleerd. De nadruk ligt in de eerste plaats op een gezonde leefstijl: gezonde voeding, een gezond gewicht, voldoende lichaamsbeweging en niet roken. Mensen die moeite hebben om hun leefstijl aan te passen en/of kampen met overgewicht kunnen verwezen worden naar de diëtist. Jaarlijks wordt een controle uitgevoerd op alle risicofactoren, te weten cholesterol, suiker (ook bij Diabetes), nierfunctie, bloeddruk, gewicht.

Vaststelling risico en behandeling

De huisarts of de praktijkondersteuner stelt vast of u een verhoogd risico hebt op hart- en vaatziekten. Dit gebeurt door het stellen van vragen, meten van de bloeddruk en bloedonderzoek. Als u een verhoogd risico heeft, dan krijgt u leefstijladviezen op maat, zoals bijvoorbeeld stoppen met roken, meer bewegen of voedingsadviezen. Eventueel krijgt u medicijnen om uw bloeddruk te verlagen, uw cholesterol te verlagen of uw suiker op peil te houden.

Huisarts

Nadat bij u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is vastgesteld, bespreekt u met uw huisarts de verdere gang van zaken. Uiteraard heeft u daarin een beslissende stem. Kiest u voor maatregelen om de hart- en vaatziekten zo veel mogelijk te voorkomen, dat krijgt u een afspraak bij de praktijkondersteuner.

Praktijkondersteuner

Uw centrale aanspreekpunt is de praktijkondersteuner. Deze is opgeleid om patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten te begeleiden. De praktijkondersteuner:

  • geeft voorlichting over het voorkomen van hart- en vaatziekten;
  • bespreekt het individuele behandelplan m.b.t. leefstijladviezen en medicijngebruik en de controle frequentie;
  • voert minimaal één maal per jaar controle uit van uw bloeddruk en gewicht en regelt dat er minimaal één maal per jaar een bloedonderzoek plaatsvindt;
  • verwijst zo nodig naar de diëtist, fysiotherapeut of apotheker;
  • geeft informatie over medicijnen.
  • Bespreekt waar nodig met de huisarts of er nog andere acties voor u nodig zijn.

Controle

De controles vinden elke drie maanden plaats en indien nodig vaker of juist minder vaak. Dit gebeurt bij de assistente, huisarts of praktijkondersteuner. De jaar controle wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner en de assistente overleggen met de huisarts als er reden is om de behandeling aan te passen, bijvoorbeeld op het gebied van medicatie.

Bovenstaande zorg is ook van toepassing voor mensen met een hart- of vaatziekte die niet (meer) bij een specialist voor controle komen, dus bijvoorbeeld na een hartinfarct, een beroerte of een TIA en bij etalagebenen.

Apotheker

Medicatie

Als er geneesmiddelen worden voorgeschreven is het de rol van de apotheker om:

  • te controleren of geneesmiddelen gecombineerd mogen worden met andere geneesmiddelen;
  • na te gaan of de voorgeschreven middelen geen nadelig effect hebben op andere ziekten;
  • goede voorlichting te geven over de medicatie, zodat deze op de juiste manier gebruikt wordt.
  • Jaarlijks evalueren of u de medicatie moet blijven gebruiken.

Huisarts en apotheker overleggen dagelijks over vragen rond het geneesmiddelgebruik.

De apotheker levert u de genees- en hulpmiddelen. Ook controleert de apotheker of de voorgeschreven geneesmiddelen samen mogen met andere geneesmiddelen die u gebruikt. En of u wellicht contra-indicaties hebt, zoals slechte nier-of leverfunctie.  De resultaten van deze controle koppelt de apotheker terug aan u en uw huisartsenpraktijk. Als u in overleg met uw praktijkondersteuner uw bloeddruk zelf wilt meten, kan de apotheker u adviseren over betrouwbare bloeddrukmeters.

Diëtist

Voeding is een belangrijk onderdeel van leefstijl. Na het ontdekken van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten kan het zinvol zijn dat u naar de diëtist gaat voor een dieetadvies op maat. De diëtist begeleidt u dan bij het aanpassen van uw voedingsgewoonten, zodat deze passen bij uw voorkeuren en activiteiten. Gezonde, gevarieerde voeding helpt bij het verbeteren van onder andere het gewicht of het verlagen van het cholesterol.

Fysiotherapeut

Elke dag bewegen is gunstig voor het cholesterolgehalte in uw bloed, uw bloeddruk en uw gewicht. Wanneer nodig of gewenst, kan de fysiotherapeut u helpen met het verbeteren van uw uithoudingsvermogen en het ontwikkelen van een actievere leefstijl, maar ook wanneer u door ziekte of handicap minder goed kunt bewegen, kan de fysiotherapeut u helpen.

Uw inspanning

De eerste stap is het aanpassen van uw leefstijl door aanpassingen in uw voeding, streven naar gewichtsvermindering en, als dit mogelijk is, meer lichaamsbeweging. Als het effect van het aanpassen van uw leefstijl niet voldoende is kan uw huisarts geneesmiddelen voorschrijven, bijvoorbeeld bloeddrukverlagers of cholesterolverlagers.

Kosten

De kosten van de huisarts en de praktijkondersteuner worden vergoed vanuit de basisverzekering. Informatie over de overige kosten van behandelingen en medicijnen kunt u opvragen bij uw zorgverzekering.

Multidisciplinair overleg

Regelmatig hebben de huisarts, praktijkondersteuner, apotheker, diëtist en fysiotherapeut overleg over patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Als één van uw behandelaars uw situatie specifiek wil bespreken in het overleg dan kan hij/zij uw dossier inbrengen. Vooraf is er dan overleg met u.

Toestemming

Als u instemt met de gezamenlijke preventie van hart- en vaatziekten dan geeft u toestemming dat de zorgverleners in dit samenwerkingsverband uw medische gegevens over de preventie kunnen inzien. Onze zorgverleners gebruiken deze gegevens om de behandeling goed op elkaar af te stemmen. Wij kennen het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Wij zullen dit niet delen met derden. De zorgverleners van ons samenwerkingsverband werken regionaal samen aan goede, betaalbare en voorspelbare zorg in Knooppunt Ketenzorg. Wij hebben hierover samenwerkingsafspraken gemaakt met de regionale ziekenhuizen.

Samenwerkingsverband

De zorgverleners van ons samenwerkingsverband zijn gediplomeerd en geschoold in de preventie van hart- en vaatziekten. Wij bieden u begeleiding aan de hand van de nieuwste inzichten.

Meer informatie

www.harteraad.nl
www.thuisarts.nl
www.hartstichting.nl
www.apotheek.nl